Tổng hợp khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan tới Đấu thầu (Từ 01/01/2011 đến 31/12/2016)

TỔNG HỢP KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

(Từ 01/01/2011 đến 31/12/2016)

 

Hạng mục

Mục

Số lượng

Hình thức khiếu nại, tố cáo

Đơn thư

Bằng miệng

HẠNG MỤC ĐẤU THẦU

 

Số khiếu nại nhận được

0

0

0

Số khiếu nại đã giải quyết

0

Số khiếu nại đang giải quyết
Số khiếu nại chưa giải quyết